Category Archives: مجموعه ها

مجموعه بدون عنوان(۲۰۱۳)

در هر لحظه بسیاری چیزها به نگاهمان می آیند، اندکی را آگاهانه درمی‌یابیم و بسیاری را به ناخودآگاهمان می‌سپاریم تا شاید جایی دیگر_در خوابی، رویایی، خیالی_ بازگردند. این مجموعه مکثی است بر چهره‌هایی که در حال گذرند.

مجموعه گذار (۲۰۱۶)

من یک پرسه‌زن سر به زیرام. همنشینی این دو مفهوم شاید نامتجانس بخش زیادی از دنیای مرا شکل می‌دهد. در این میان، دست‌اندازی تبلیغات به چشم انداز این فضا احساس مورد حجوم واقع شدن را در من برمی‌انگیزد. این مجموعه تاکیدی است بر این احساس و بر دنیایی که از هر سو مورد هجوم قرار گرفته است.

مجموعه از انقلاب تا آزادی(۲۰۱۵)

… به خود گفت امروزه دوربین جای چشم خدا را گرفته است. یک چشم جای خود را به چشم همگان داده است. […] که البته ربطی با لذت جویی ندارد، بلکه فقط اخطاری است به همه کسانی که جایی برای پنهان شدن ندارند…

میلان کوندرا. جاودانگی