مجموعه گذار (۲۰۱۶)

من یک پرسه‌زن سر به زیرام. همنشینی این دو مفهوم شاید نامتجانس بخش زیادی از دنیای مرا شکل می‌دهد. در این میان، دست‌اندازی تبلیغات به چشم انداز این فضا احساس مورد حجوم واقع شدن را در من برمی‌انگیزد. این مجموعه تاکیدی است بر این احساس و بر دنیایی که از هر سو مورد هجوم قرار گرفته است.