مجموعه فراق‌زدگی(۲۰۱۵)

عکس‌های این مجموعه حاصل بازگشت من به خانه‌ای است که در آن به دنیا آمدم و کودکی‌ام را سپری کردم. حاصل خیرگی من بر غیاب آنچه دیگر نیست.