مجموعه طبیعتِ بی‌جانِ بی‌جان(۲۰۱۴)

مرز طبیعت تا به کجاست؟ و مرز بی‌جانی؟ و مرز پس از این مرز؟