مجموعه بدون عنوان(۲۰۱۳)

در هر لحظه بسیاری چیزها به نگاهمان می آیند، اندکی را آگاهانه درمی‌یابیم و بسیاری را به ناخودآگاهمان می‌سپاریم تا شاید جایی دیگر_در خوابی، رویایی، خیالی_ بازگردند. این مجموعه مکثی است بر چهره‌هایی که در حال گذرند.