مجموعه از انقلاب تا آزادی(۲۰۱۵)

… به خود گفت امروزه دوربین جای چشم خدا را گرفته است. یک چشم جای خود را به چشم همگان داده است. […] که البته ربطی با لذت جویی ندارد، بلکه فقط اخطاری است به همه کسانی که جایی برای پنهان شدن ندارند…

میلان کوندرا. جاودانگی